Oskarshamn - Utklippan

Rain now

RainRain

Light rain

Heavy rain

RainRain

Light sleet

Heavy sleet

RainRain

Light snow

Heavy snow

Updated at 7/20 10:29 AM 10:29